Botilbud efter Serviceloven § 107 og 108

Hvilken indflydelse har borgeren på valg af opholdssted efter Servicelovens § 107 og 108 ? Få bl.a. svar på dette og mange andre spørgsmål vedrørende botilbud efter Servicelovens § 107 og 108.

Kurset vil bl.a. give dig et overblik over forskellene og ligheder i de forskellige boformer til voksne med nedsat funktionsevne. Du vil også få konkrete sagsbehandlingsredskaber til, hvordan du visiterer borgeren til det korrekte botilbud samt hvordan du sikrer, at borgeren og pårørende oplever sig medinddraget i sagsbehandlingen.

Kurset varierer mellem teori og praksis, hvor du også kommer til at arbejde med konkrete cases. Vi kommer bl.a. ind på:

·         Gennemgang af de grundlæggende bestemmelser i Serviceloven § 107, 108 og 85.

·         Hvad karakteriserer de forskellige botilbudsformer ? Hvilke forskelle og ligheder er der på de forskellige botilbudsformer?

·         Hvordan laver du en korrekt visitering til botilbud ?, hvilke opmærksomhedspunkter er der?

·         Hvilken indflydelse har borgeren på valg af tilbud efter Serviceloven § 107, 108 og Almenboligloven § 105.

·         Hvordan inddrages borgeren/ pårørende og andre samarbejdspartnere fx. andre forvaltningsenheder, bedst muligt i visitationsprocessen og i den løbende opfølgning i botilbuddet.

·         Fastsættelse af principperne for egenbetaling i de forskellige former for botilbud.

·         Gennemgang af klagereglerne på området herunder reglerne om opsættende virkning.

Kurset er grundlæggende, men er du erfaren kan du med fordel deltage for at opnå viden om ny praksis på området.

Tid og sted
9-16

21. oktober 2020, Quality Hotel i Høje Taastrup
22. oktober 2020, Hotel Hedegaarden i Vejle

Underviser
Birgitte Ovesen, cand. Jur. selvstændig specialkonsulent

Pris
2.695 kr. + moms